top of page

Visjonen i korthet

SORFO (Selvhjelp- og ressurssenter for overvektige) er et konsept, utviklet for å håndtere fedmeepidemien. Et SORFO-senter vil tilby ett lavterskeltilbud for fedmerammede, der selvhjelp, profesjonell behandling og forskning er samlet på et sted. 

 

Den spissede personalgruppen som skal arbeide på SORFO, vil tilby helsetjenester, aktivitetstilbud, praktisk hjelp, og veiledning til personer som lider av fedme (KMI [BMI] 30+). Det skal være et gratistilbud som vil legge til rette for at fedmerammede klarer å oppnå gode livsstilsendringer, samt en sunn vektnedgang med varig virkning. Den helhetlige tilnærmingen vil hjelpe personer med fedme-utfordringer ved å skape en møteplass hvor de kan støtte, motivere og dele erfaringer med hverandre.

 

Årsakene til fedme kan være knyttet til både fysiske, psykiske, emosjonelle eller kunnskapsrelaterte utfordringer. Derfor er det viktig at brukernes helhetlige livssituasjon og sykdomsbilde følges opp i forhold til fedmen. Sentrene skal formidle kunnskap om sunn ernæring og aktivitet, samtidig som de samler store mengder forskningsdata fra brukergruppen, som vil gi et bredt, kvantitativt grunnlag for forskning. I tillegg til å bedre helsen og livssituasjonen til enkeltmennesker, vil en investering i konseptet kunne gi vesentlig avkastning over tid, spesielt med tanke på økonomiske besparelser innen helsevesenet. Fremfor alt, vil tilbudet være med på å redusere arbeidspresset til fastlegene.

 

Tilbudene på SORFO vil være: støttegrupper, ulike profesjonelle behandlinger, aktivitetstilbud, kurs, og langtidsoppfølging. Brukerne vil kunne trene i individuelle eller felles treningsrom, samt bruke samtalerom, kreativitetsrom, fagbibliotek, m.m. Sentrene vil ha drop-in tilbud på dag- og kveldstid i ukedagene, og man trenger ikke henvisning. Eksterne tilbud vil være: undervisning, foredragsvirksomhet, forskningssamarbeid, og allmenn opplysningsvirksomhet. På den måten, vil SORFO arbeide forebyggende mot videre utbredelse av fedmeepidemien, samt mot utvikling av fedmerelaterte problemer og diagnoser – spesielt blant barn og unge voksne.

 

Stiftelsen SORFO vil være avhengig av at staten og (eventuelt) fylkeskommunen finansierer driften av sentret. Stiftelsen vil også søke om midler til videreutvikling og senter-etablering fra kommunen, ulike fond og stiftelser, samt andre engasjerte bidragsytere. Det kan være lett å tenke at et konsept som SORFO bør begynne i det små. Men, med tanke på målgruppens størrelse (ca. 70.000 bare i Oslo) og prekære hjelpebehov, samt det kritiske behovet for å avlastet fastlegeordningen, ville en slik undersatsning være nærmest umulig. For å kunne tilby brukerne den tverrfaglige kompetansen, de tilstrekkelige tilbudene og den langtidsoppfølgingen som er vesentlig for å oppnå varig vektreduksjon, så må det til en stor satsning. De tilbud som per i dag eksisterer for SORFOs målgruppe er enten svært kostbare, ikke spisset nok, for små med for lite ressurser, eller omfatter bare de aller sykeste. Derfor har vi ingen tid å miste i arbeidet med å skape treffende, dimensjonerte og effektive tilbud for denne store, utsatte målgruppen.

 

Om du ønsker å få tilsendt en full konseptplan, der ideen står beskrevet mer inngående, er det bare å ta kontakt, så sender vi den så snart som mulig. I konseptplanen finner du mer informasjon om bl.a.; fedmeproblematikken, eksisterende tilbud, behov, formål, verdiløfte, målsetninger, markedsføringsstrategi, logoer, potensielle utfordringer, kvalitetssikring, fremdriftsplan, m.m.

Hjerte1_edited_edited.jpg
bottom of page